Архив преценки ОС - 2011 г.

35-ОС/2011 г.

Вторник, 16 Август 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 35-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам Лесоустройствен проект (ЛУП) на горите и голите горски площи собственост на община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  Настоящия ЛУП, обхваща общинските гори в землищата на с. Голешево, с. Горно Спанчево, с. Златолист, с. Калиманци, с. Петрово, с. Пирин, с. Яново от териториалния обхват на ДГС «Катунци» в границите на община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”, BG0002072 “Мелнишки пирамиди”, BG0002078 “Славянка” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.