Архив преценки ОС - 2011 г.

33-ОС/2011 г.

Сряда, 10 Август 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 33-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на 3 броя жилищни сгради», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот с №000247, местност “Селището”, землище на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.