Архив преценки ОС - 2011 г.

32-ОС/2011 г.

Сряда, 20 Юли 2011 13:00

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Едноетажно пристрояване към съществуваща вилна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №000703, местност „Попина лъка”, землище на с. Лиляново, Община Сандански,  Област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.