Архив преценки ОС - 2011 г.

30-ОС/2011 г.

Сряда, 13 Юли 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 30-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на къщи за гости», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот с №048037, местност “Голек”, землище на с. Марчево, община  Гърмен, област Благоевград, защитена зона  BG0001030 “Родопи - Западни”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.