Архив преценки ОС - 2011 г.

29-ОС/2011 г.

Четвъртък, 07 Юли 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Складово - производствени дейности - склад за строителни материали и магазин», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  имот №023009, землище на с. Беласица, Община Петрич, Област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.