Архив преценки ОС - 2011 г.

28-ОС/2011 г.

Понеделник, 04 Юли 2011 10:00

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на цех за производство на храна за домашни любимци», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №038015, землище на с. Левуново, Община Сандански, Област Благоевгра, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.