Архив преценки ОС - 2011 г.

25-ОС/2011 г.

Сряда, 22 Юни 2011 12:00

Р Е Ш Е Н И Е № 25-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  имот с №116050, местност “Масовец”, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона  BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.