Архив преценки ОС - 2011 г.

23-ОС/2011 г.

Вторник, 14 Юни 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Промяна на производствената дейност от дърводелски цех в цех за производство на скално-облицовъчни материали в УПИ ІІ – 075001 по плана на Стопански двор, местност «Седми километър», землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: : УПИ ІІ – 075001 по плана на Стопански двор, местност «Седми километър», землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG00001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.