Архив преценки ОС - 2011 г.

20-ОС/2011 г.

Събота, 28 Май 2011 09:00

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение “Канализация и третиране на отпадъчните води на с. Кулата”, землище на с. Кулата и с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  село Кулата (ЕКАТТЕ 40539), община Петрич и имот с №000270, местност “Чучулигово”, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.