Архив преценки ОС - 2011 г.

18-ОС/2011 г.

Четвъртък, 19 Май 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 18-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на оранжериен комплекс», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  поземлен имот с №005073 в местността “Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.