Архив преценки ОС - 2011 г.

16-ОС/2011 г.

Вторник, 19 Април 2011 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 16-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на автокъща», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  поземлен имот с идентификатор 17395.137.5 в местността “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението