Архив преценки ОС - 2011 г.

05-ОС/2011 г.

Неделя, 23 Януари 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 05-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №080009 в местността “Реката”, землище на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0002072 “Мелнишки пирамиди” и BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението