Архив преценки ОС - 2011 г.

03-ОС/2011 г.

Сряда, 19 Януари 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 03-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Изграждане на тенис корт и двуетажна обслужваща сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.1.51 в местността “Самовила”, землище на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0002072 “Мелнишки пирамиди” и BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението