Архив преценки ОС - 2011 г.

02-ОС/2011 г.

Вторник, 11 Януари 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 02-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Вилно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 61813.618.943 в местността “Мразеница”, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, защитена зона BG0000630 “Рила - юг”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението