Архив преценки ОС - 2011 г.

01-ОС/2011 г.

Сряда, 05 Януари 2011 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 01-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Изграждане на зеленчукова борса за производители», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с №100048 и №100044 в местността “Германско летище-1”, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението