Архив преценки ОС - 2012 г.

26-ОС/2012 г.

Четвъртък, 27 Септември 2012 12:00

Р Е Ш Е Н И Е № 26-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складове за строителни материали и търговска част с офис на фирмата“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №094076 с площ 2,231 дка в местността „Даръковица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.