Архив преценки ОС - 2012 г.

25-ОС/2012 г.

Сряда, 26 Септември 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 25-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2012 година“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: района на ДГС - Гоце Делчев в гори собственост на държавата, землище на с. Блатска, с. Лъки, с. Перица, с. Беслен, с. Петрелик, община Хаджидимово и с. Корница, с. Лъжница, с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.