Архив преценки ОС - 2012 г.

24-ОС/2012 г.

Четвъртък, 13 Септември 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 24-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на трошачна инсталация за камък”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“

Местоположение: област Благоевград, общ. Кресна, землище на гр. Кресна, имот с номер 029100; защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

тук може да изтеглите пълния текст на решението.