Архив преценки ОС - 2012 г.

20-ОС/2012 г.

Вторник, 21 Август 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Рекреационни и обществено обслужващи дейности», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.1.290 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Мелник, община Сандански,  област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.