Архив преценки ОС - 2012 г.

21-ОС/2012 г.

Вторник, 07 Август 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 21-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на детска площадка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (около 1246 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 17395.122.68 по одобрена кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградпоземлен, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.