Архив преценки ОС - 2012 г.

19-ОС/2012 г.

Петък, 03 Август 2012 14:10

Р Е Ш Е Н И Е № 19-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Горскостопанска програма на горите, попадащи в имоти №008061, №075015, №003118, №096013, №077003, №075004, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти №008061, №075015, №003118, №096013, №077003, №075004, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.