Архив преценки ОС - 2012 г.

17-ОС/2012 г.

Четвъртък, 02 Август 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на къща за гости», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №034076, местност “Градец”, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 “Родопи-Западни”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.