Архив преценки ОС - 2012 г.

15-ОС/2012 г.

Сряда, 25 Юли 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 15-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот №024068, местност “Синанов чучур”, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.