Архив преценки ОС - 2012 г.

14-ОС/2012 г.

Неделя, 08 Юли 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Лесоустройствена програма на горите, попадащи в имоти №050008, №046006, №052001, №033007, №053001, №050001, землище на с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №050008, №046006, №052001, №033007, №053001, №050001, землище на с. Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.