Архив преценки ОС - 2012 г.

11-ОС/2012 г.

Понеделник, 23 Април 2012 23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Разширение на съществуващ обект - магазин за промишлени стоки», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №17395.129.9, местност “Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.