Архив преценки ОС - 2012 г.

06-ОС/2012 г.

Четвъртък, 09 Февруари 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 06-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на автосервиз», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №004138, местност “Средни ливади”, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.