Архив преценки ОС - 2012 г.

02-ОС/2012 г.

Неделя, 15 Януари 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 02-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на складова база за плодове и зеленчуци», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №101021 в местността “Германско летище”, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.