Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №79-ОС/2021 г.

Вторник, 07 Декември 2021 10:48

Р Е Ш Е Н И Е №79-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 49432.76.1 в местността Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.76.1 в местността Хайрянето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Мосомище); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Л. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.