Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №76-ОС/2021 г.

Четвъртък, 02 Декември 2021 15:40

Р Е Ш Е Н И Е №76-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.449, местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в устройствена зона „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности “ с отреждане на имота за „Вилно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.449, местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Т. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.