Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №56-ОС/2018 г.

Вторник, 27 Ноември 2018 16:15

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за разфасоване на химикали в поземлен имот с идентификатор 20105.41.98 в местността Песоците по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20105.41.98 в местността Песоците по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“

Възложител: „ПРОЛАК“ ООД с ЕИК 101075409

тук може да изтеглите пълния текст на решението.