Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №54-ОС/2018 г.

Понеделник, 29 Октомври 2018 14:25

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на спортна площадка в имот с номер 031057 в местността Пенковото, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение:имот с номер 031057 в местността Пенковото, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Д. И. Б.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.