Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №65-ОС/2017 г.

Вторник, 02 Януари 2018 11:02

Р Е Ш Е Н И Е №65-ОС/29.12.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване и регулация (ПРЗ) за имот № 000742, местност „Туричка черква“, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за отреждане на имота за „рекреационни дейности - вила“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 000742, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

Възложител: М. Г. П. Г., Г. К. И., xxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.