Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №63-ОС/2017 г.

Вторник, 02 Януари 2018 10:56

Р Е Ш Е Н И Е №63-ОС/29.12.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на търговски комплекс“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №012001, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: А. А. С., xxxxx

тук може да изтеглите пълния текст на решението.