Архив преценки ОС - 2017 г.

Решение №59-ОС/2017 г.

Петък, 01 Декември 2017 10:01

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/30.11.2017 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за обект „Вилна сграда“, находящ се в поземлен имот с номер 025069 в местността Чоморли дере, землище на с. Добротино, общ. Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с номер 025069 в местността Чоморли дере, землище на с. Добротино; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Т. Б. Н. с xxxxxxx.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.