Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №30-ОС/2016 г.

Петък, 29 Юли 2016 14:55

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част ( 0.650 дка) от имот №051004 с площ 4,115 дка, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.