Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №26-ОС/2016 г.

Четвъртък, 07 Юли 2016 15:35

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване и два броя къщи за гости за сезонно ползване ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №125003, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.