Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №11-ОС/2015 г.

Четвъртък, 26 Март 2015 15:36

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам "Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000792, местност „Туричка черква", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000432, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.