Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №8-ОС/2015 г.

Петък, 27 Февруари 2015 15:10

Р Е Ш Е Н И Е № 8-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в имот с номер 104001 в местността Кьосе баир, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Огняново, имот с номер 104001; защитена зона BG0002076 „Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.