Услуги

Уведомление за организиран пункт за изкупуване на охлюви

Четвъртък, 24 Април 2014 00:00

I. Наименование на услугата

Регистрация на организиран пункт за изкупуване на охлюви

II. Правно основани

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР, чл. 42 ал.2, чл. 41 ал.2 )

Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. за режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), ДВ, бр. 38/ 2004 г. на министъра на околната среда и водите

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е спазване на определените със Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите режими, ред и условия за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia).

IV. Процедура по извършване на административната услуга 

1. Компетентен орган

Компетентен орган е съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) .

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

В срок до 01 май на текущата година в съответната РИОСВ трябва да бъде подадено заявление със следните данни:

4. Вътрешен ход на административната услуга

В срок до 01 май на текущата година физически и юридически лица подават уведомления за организирани пунктове за изкупуване на охлюви, след което РИОСВ – Благоевград ги регистрира.

РИОСВ извършва проверки на организираните пунктове за охлюви, с цел да се установи дали се спазват изискванията на Заповед № РД-361 от 9 април 2004 г.

Организаторът на всеки пункт е длъжен да притежава хладно или хладилно помещение за съхранение на наличните количества, да събира охлювите в дървени касети или полиетиленови чували тип "гаци", както и да притежава калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, с което да пресява маломерните охлюви. Пресятите охлюви е длъжен да върне маломерните охлюви обратно в природата.

РИОСВ извършват проверка на декларираните количества в складовете и фермите и съставят протоколи.

В срок до 05 юли на текущата година износителите да декларират писмено в РИОСВ всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода 10 май – 30 юни и мястото на съхранението им.

5. Нормативно определени срокове

6. Дължима такса - не се дължи

 

V. Образци:

  1. Образец на заявление за регистрация на охлюви