Услуги

Издаване на регистрационни карти по Закона за защита на животните

Сряда, 20 Март 2013 22:00

I. Наименование на услугата

Издаване на регистрационни карти за екземпляри от видовете диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеча.

Забележка: На регистрация не подлежат екземпляри от разред примати и на диви котки и от защитени видове животни, предвид че за същите е забранено внасянето, придобиването, продажбата, притежаването и отглеждането им извън зоологически градини и спасителни центрове.

II. Правно основани

Чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 22а от Закон за защита на животните (ЗЗЖ).

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е регистрация на всички екземпляри от видове диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеча, с изключение на:

  1. Екземпляри от разред примати и на диви котки;
  2. Екземпляри от защитени видове животни по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (видовете посочени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие);
  3. Питомните животни, които са:

Забележка: „Диви животни“ са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.

 

Регистрацията се извършва с регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ по постоянния адрес на собственика на екземпляра - физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра - юридическо лице.

Регистрационната карта може да бъде два типа – за регистриране на единични екземпляри и за регистриране на група екземпляри. Картата за регистриране на група екземпляри се използва само за групи екземпляри от видове по приложения А и В от Регламент 338/97, при които индивидуалното маркиране е невъзможно.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентен орган е съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра – юридическо лице.

2. Заявител

Заявители са физически и юридически лица, собствениците на екземпляри от видове диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

За регистрацията по чл. 22, ал.1 собственикът в 14-дневен срок от придобиването на екземпляра/итевнася в РИОСВ заявление, в което посочва:

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът в 14-дневен срок от придобиването на екземпляра внася в РИОСВ заявление, съдържащо описаните в т. 3 данни и информация – попълва се образец №1.

В срок до 20 работни дни от постъпване на заявлението РИОСВ издава документ за регистрацияпо образец №2. При необходимост от уточняване на вида и обстоятелствата по придобиването на екземпляра/ите, РИОСВ извършва проверка на място в рамките на срока за издаване на регистрационната карта.

При промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра, а именно: смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра, както и при унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра, собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми РИОСВ. Във връзка с постъпилата информация РИОСВ:

Надлежно издадените регистрационни карти са валидни до промяна на обстоятелствата, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра или унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра.

Забележка: При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.

5. Дължима такса - не се дължи

V. Образци:

  1. Образец на заявление за регистрация на екземпляри по чл.92 от Закона за биологично разнообразие
  2. Образец на регистрационна карта