Услуги

Съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ

Сряда, 20 Март 2013 22:00

I. Наименование на услугата

Съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ

II. Правно основание

Услугата се предоставя в съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-675/03.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите

III. Характеристика

Целта на тази административна услуга е да се съгласуват дейностите, които планират да извършат собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии, извън националните паркове и които са свързани с ползването като ресурс на земите, горите и водните площи, ако за защитената територия липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от Закона за защитените територии (ЗЗТ), независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.

IV. Процедура

1. Компетентен орган 

Компетентен орган за съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ, е директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местоположение на защитената територия, оправомощен от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-20/12.01.2012 г.

2. Заявител

Заявители са собственици или ползватели на гори, земи и водни площи в защитените територии, които планират да извършат дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.

3. Нормативно установени изисквания и необходими документи

Собственикът или ползвателят внася в РИОСВ заявление, в което посочва:

Забележка: В случай, че дейността се явява инвестиционно предложение или се предвижда чрез план, програма или проект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, респективно по смисъла на Закона за опазване на околната среда, съгласуването на дейностите се извършва чрез една от следните процедури, в зависимост от характера на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение:

Важно! В тези случаи не се внася отделно заявление, а произнасянето е на база изискуемите се информация и документация по съответната услуга. 

4. Вътрешен ход на административната услуга

Собственикът или ползвателят на гори, земи и водни площи в защитените териториивнася в РИОСВ заявление, съдържащо описаните в т. 3 данни и информация – попълва се образец №1.

В срок до 30 работни дни от постъпване на заявлението компетентният орган издава писмо с волеизлеяния относно съгласуване или не съгласуване на планираните за извършване дейности.

Забележка: В случай, че дейността се явява инвестиционно предложение или се предвижда чрез план, програма или проект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, респективно по смисъла на Закона за опазване на околната среда, съгласуването на дейностите се извършва чрез една от следните процедури, в зависимост от характера на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, волеизлеянието на компетентния орган относно съгласуване или не съгласуване на планираните за извършване дейности се съдържа в:

5. Дължима такса - съгласно проведената процедура

Образци:

1. Образец на заявление