Услуги

Оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения

Неделя, 29 Ноември 2009 23:28

I. Наименование на услугата

Извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

II. Правно основание

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)

Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (Наредба за ОВОС)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Процедурата се провежда в съответствие с изискванията на чл. 31 на ЗБР и Наредбата за ОС.

Оценка за съвместимостта се прилага за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които попадат изцяло или отчасти в границите на защитена зона и за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, когато попадат в обхвата на приложения № 1 и 2 на ЗООС.

Оценката за съвместимостта се извършва за защитените зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” в териториалния обхват на дейност на РИОСВ-Благоевград.

Не подлежат на оценка за съвместимостта плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения посочени в чл. 31, ал. 3 на ЗБР.

Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС.

Оценката за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения (П, П, П и ИП), не попадащи в обхвата на ЗООС се извършва чрез процедурата, определена в глава втора от Наредбата за ОС.

Оценка за съвместимостта се извършва в следната последователност:

 1.  уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения;
 2.  проверка за допустимост;
 3.  преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;
 4.  оценка на степента на въздействие върху защитените зони;
 5.  оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените зони;
 6.  провеждане на консултации с обществеността;
 7.  издаване на решение по оценка за съвместимостта от компетентния орган и контрол по изпълнението му.

III. Процедура по извършване на административната услуга  

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ е компетентен орган за извършване на оценка за съвместимостта когато:

2. Заявител

“Възложител на план, програма или проект” е лицето или органът, който е оправомощен да възложи изготвянето на плана, програмата или проекта.

"Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт, има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Нормативно установени изисквания

В съответствие с изискванията на чл. 31 на ЗБР и Наредбата за ОС.

4. Необходими документи

По отношение на Уведомяването по чл. 10 от Наредбата за ОС:Възложителят на П, П, П или ИП на най-ранен етап внася Уведомление на хартиен и електронен носител (Уведомление по чл. 10; образец 1), което съдържа данни съгласно приложение №1 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения), а именно:  

Част А - за планове, програми и проекти

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

2. Обща информация за предложените план, програма и проект:

3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.

4. Друга информация по преценка на възложителя.

Част Б - за инвестиционни предложения 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Към уведомлението се прилагат:

1. документ за платена такса;

2. информация и документация съгласно приложение № 2, включително на електронен носител (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения).

Приложения към уведомлението:

Част А - за планове, програми и проекти 

1. Характеристика на плана, програмата и проекта относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията.

2. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.

3. План-извлечения за ползване на гори.

4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, приложения.

Част Б - за инвестиционни предложения 

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.

По отношение на оценка на степента на въздействие върху защитените зони:

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони структуриран съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1 Уведомяване на компетентния орган:

Уведомлението на възложителя се адресира до директора на РИОСВ. При установени непълноти, пропуски и неточност в уведомлението или в представената с уведомлението документация от възложителя се изисква писмено да отстрани допуснатите нередовности и/или да предостави допълнителна информация, като компетентния орган дава конкретни указания за това и определя срок за предоставяне на поисканата информация.

Процедурата по оценка за съвместимостта  (ОС) се прекратява когато:

5.2 Проверка на допустимост:

Въз основа на внесените от възложителя документи и информация компетентният орган извършва Проверката за допустимост на П, П, П или ИП.

Проверката за допустимост се отнася само за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитените зони обявени със заповед на министъра на околната среда и водите.

Проверката за допустимост се извършва по отношение на допустимостта на плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения спрямо режима на дейностите в защитените зони, определен в заповедта за обявяване на защитената зона.

5.3 Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони:

При установяване на допустимост компетентният орган преценява вероятната степен на въздействие на П, П, П или ИП върху конкретните местообитания и/или видове – предмет на опазване в защитените зони.

Преценката за вероятната степен на отрицателно  въздействие върху защитените зонисе извършва въз основа на уведомлението по чл.10, и допълнителната информация и документация, ако такава е поискана, и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС.

При необходимост компетентният орган изпраща документацията на научни институции/организации за становище, като определя срок за отговор и/или организира посещение на място за проверка на информацията.

5.4 Оценка на степента на въздействие върху защитените зони: 

Когато компетентният орган прецени, че има вероятност плановете, програмите и проектите или инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона същите се подлагат на оценка за степента на въздействие върху защитените зони.

Оценката на степента на въздействие върху защитените зони включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на П, П, П или ИП върху природните местообитания, местообитания на видовете и върху видовете - предмет на опазване в съответната защитена зона. Степента на въздействие се определя по критериите разписани в чл. 22 на Наредбата за ОС.

Възложителят възлага извършването на оценката  на степента на въздействие на експерти по чл. 9, ал. 1 Наредбата за ОС и/или определени от компетентния орган с решението да се извърши оценка за степента на въздействие върху защитените зони.

Оценката се представя под формата на доклад в 2 (два) екземпляра и на електронен носител. Доклада включва информация и документация по чл. 23, ал. 2 на Наредбата.

5.5 Оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените зони:

Компетентния орган извършва оценка на качеството на доклада въз основа на критериите описани в чл. 24, ал. 3 и в 14 – дневен срок от внасянето му го оценява, като дава “положителна” или “отрицателна” оценка на качеството на доклада.

5.6 Провеждане на консултации с обществеността:

Когато при провеждане на консултациите е постъпила информация, която се различава от информацията, представена от възложителя, включително в доклада, компетентният орган може да изиска от възложителя извършването на допълнителни проучвания и анализи или събирането на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитената зона и/или очакваната степен на увреждане на зоната, като определя срок за това. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на място относно събраната информация.

5.7 Издаване на решение по оценка за съвместимостта от компетентния орган и контрол по изпълнението му:

При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършване на оценката за степента на въздействие или при неяснота относно степента на увреждане на защитената зона, компетентният орган прекратява процедурата, за което уведомява възложителя и органа по одобряване на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения.

Компетентният орган издава решение по оценката за съвместимостта на план, програма и проект/инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на съответната/съответните защитена зона/защитени зони, с което:

Решението се постановява въз основа на събраната от компетентния орган информация относно предмета и целите на защитената зона, очакваната степен на увреждане на зоната, Оценката на степента на въздействие върху защитените зони, резултатите от проведените консултации с обществеността и критериите по чл. 22 Наредбата за ОС.

В срок 7 дни от издаване на решението компетентният орган го предоставя на възложителя и го публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Компетентният орган осъществява контрол по изпълнението на условията, изискванията и мерките, включени в издадените по тази наредба решения

Забележка: При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението по чл. 10, или на някое от обстоятелствата изложени в него, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок от 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Благоевград по реда на  Административнопроцесуалния кодекс.

Решението влиза в сила, ако не е обжалвано в законоустановения срок или след влизане в сила на съдебния акт.


 

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Когато планове, програми и инвестиционни предложения попадат в обхвата на ЗООС и са предмет едновременно на екологична оценка(ЕО)/оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) и на ОС, компетентен орган по ОС е съответният компетентен орган за процедурите по глава шеста от ЗООС.

Оценката за степента на въздействие върху ЗЗ се извършва от експертите по чл. 9 въз основа на критериите по чл. 22 и се представя под формата на приложение към доклада по ЕО/ОВОС и представлява неразделна част от него. Приложението задължително съдържа частите по чл. 23, ал. 3, т. 2 - 12. В случаите по чл. 23, ал. 2, т. 10 (наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението за вида и степента на отрицателно въздействие е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение) към приложението се представят доказателства, обосноваващи обстоятелствата по чл. 33 ЗБР.

Процедури по екологичната оценка (ЕО)

Оценката за съвместимостта на планове и програми, подлежащи и на ЕО, се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС и Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ЕО”, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ЕО съгласно  раздел ІІ на Наредбата за ОС.  

Когато:

А. Планът или програмата подлежи на задължителна ЕО

 1. Възложителят извършва уведомяване на компетентния орган, като внася уведомление по чл. 10 на хартиен и електронен носител, съдържащо данни съгласно приложение 1 (част А) и информация и документация съгласно приложение № 2 (част А).
 2. Компетентният орган извършва проверка за допустимост на плана и програмата по реда на глава втора, раздел II  на Наредбата за ОС, като в срок 10 работни дни от внасяне на уведомлението или от отстраняване на нередовностите уведомява възложителя за допустимостта на плана и програмата и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ЕО, респективно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ЕО случаи.
 3. Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III на Наредбата за ОС.

В този случай компонентния орган не издава решение, с което съгласува по чл. 31, ал. 7 ЗБР плановете и програмите или да се извърши оценка за степента на въздействие на плановете и/или програмите върху защитените зони.

Когато компетентния орган прецени, че няма вероятност планът и програмата да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.

При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява с писмо възложителя за това, като излага мотиви. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган. В писмото компетентният орган потвърждава, че в ЕО се включва оценка за степента на въздействие на плана и програмата върху защитената зона съгласно чл. 21 на Наредбата за ОС; определя необходимата компетентност в рамките на общите изисквания по чл. 9 на експертите, които извършват оценката по чл. 21, съгласно конкретния предмет на ОС; определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.; предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.

Компетентният орган съгласува плана и програмата със становището по ЕО само когато заключението от оценката по чл. 21 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО.

Б. Плановете и програмите подлежат на преценяване на необходимостта от ЕО

 1. Възложителят извършва уведомяване на компетентния орган, като внася уведомление на хартиен и електронен носител, съдържащо данни съгласно приложение 1 (част А) на наредбата и информация и документация съгласно приложение № 2  (част А) на наредбата.
 2. Компетентният орган извършва проверка за допустимост на плана и програмата по реда на глава втора, раздел II  (виж по т. 5.2), като в срок 10 работни дни от внасяне на уведомлението или от отстраняване на нередовностите уведомява възложителя за допустимостта на плана и програмата и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ЕО, респективно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ЕО случаи.
 3. Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III(виж по т. 3). В този случай компетентния орган не издава решение, с което съгласува по чл. 31, ал. 7 ЗБР плановете и програмите или да се извърши оценка за степента на въздействие на плановете и/или програмите върху защитените зони.

Когато прецени, че няма вероятност план и програма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при издаването на решение за преценяване на необходимостта от ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.

При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ЕО по реда на Наредбата за ЕО. За решението се прилага чл. 20, ал. 1 и 3. Процедурата по ЕО се прилага по чл. 33, 34 и чл. 36, ал. 7 – 12 на Наредбата.

Процедури по ОВОС

Оценката за съвместимостта на инвестиционните предложения, подлежащи и на ОВОС, се извършва чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОВОС”, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ОВОС съгласно Глава трета, раздел ІІІ на Наредбата.

А. Инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС

 1. Възложителят уведомява (виж по т. 5.1) компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата за ОВОС. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
 2. Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II (виж по т.5.2), като в срока по чл. 5 от Наредбата за ОВОС уведомява възложителя за допустимостта на инвестиционното предложение и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ОВОС, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ОВОС случаи.
 3. Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони по реда на глава втора, раздел III (виж по т.5.3). В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18 - 20.

При преценка, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение.

При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява възложителя с мотивирано писмо. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган. В писмото компетентният орган потвърждава, че в ОВОС се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона съгласно чл. 21; определя в рамките на общите изисквания по чл. 9 необходимата компетентност на експертите, които извършват оценката по чл. 21 съгласно конкретния предмет на ОС; определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.; предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.

Едновременно с консултациите по реда на Наредбата за ОВОС възложителят провежда консултации съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредбата за ОС. При оценяване на качеството на доклада за ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС компетентният орган извършва оценка за качеството на приложението по чл. 34 съгласно чл. 24, ал. 3 - 5. В общественото обсъждане на доклада за ОВОС по реда на глава пета от Наредбата за ОВОС се включва и приложението по чл. 34.

Компетентният орган одобрява инвестиционно предложение с решение по ОВОС по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, когато заключението от оценката по чл. 21 е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Б. Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС

 1. Възложителят уведомява (виж по т.5.1) компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата за ОВОС. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
 2. Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II (виж по т. 5.2), като в срока по чл. 5 от Наредбата за ОВОС уведомява възложителя за допустимостта на инвестиционното предложение и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ОВОС, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ОВОС случаи.
 3. Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони по реда на глава втора, раздел III (виж по т. 5.3). В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18 - 20.

Когато прецени, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение.

При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

6. Такси

За извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер на 280 (двеста и осемдесет ) лв.

Таксата се събира при уведомяване на компетентния орган. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

7. Срокове

Образци:

 1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 2. Уведомление за план/програма/проект по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 3. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и приложение № 2 към чл.10, ал. 2 от Наредбата за ОС)