Услуги

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки

Неделя, 29 Ноември 2009 23:28

I. Наименование на услугата

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19. 07. 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

II. Правно основание 

Закон за лечебните растения (ЗЛР)

Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (Наредба № 5)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Тарифата)

III. Характеристика

Целите на регистрацията са свързани с:

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Регистрацията на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки се осъществява пред регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

2. Заявител

Заявители са лица, които са организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки по чл. 31 от ЗЛР и чл. 3 на Наредба № 5.

3. Необходими документи

За организиране на пункт и/или склад, в който се извършва първична преработка на билки, лицето е длъжно до започване на дейността да уведоми съответната РИОСВ чрез:

За организиране на дейност по чл. 8 от Наредба № 5, свързана с неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството, пред РИОСВ се представят:

4. Вътрешен ход на административната услуга

Документите за регистрация се подават преди започване на дейността. Компетентният орган прави проверка на данните, съдържащи се в представената документация като проверява надлежното комплектоване на документите по чл. 6 от Наредба № 5 и платежен документ за внесена такса. С уведомлението билкозаготвителя декларира, че в организирания от него билков пункт или склад са спазени изискванията на Наредба № 5.

Компетентният орган заверява книгата по чл. 12 от Наредба № 5 и вписва в регистъра необходимите данни за осъществяваната дейност. Книгата се води по образец съгласно приложение № 4 и съгласно чл.31 от Закона за лечебните растения се регистрира в Регионалната инспекция по околната среда и водите.

На заявителя не се издава документ, удостоверяващ вписването. При всяка промяна на данните, съдържащи се в уведомлението или приложените към него документи, както и при прекратяване на дейността, лицата, организирали билкозаготвителен пункт, са длъжни да уведомят съответната РИОСВ в 14-дневен срок от възникване на промените, чрез подаване на заявление за промяна в данните и ново уведомление съгласно приложение № 1.

5. Такси

За регистрация на книга се събира такса в размер на 10 лева.

6. Отчетност: До 31 януари лицата организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки представят в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена информация за предходната година за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки със справка по образец съгласно приложение № 3.

V. Образци:

  1. Приложение № 1 Уведомление за организиране на билкозаготвителен пункт и/или склад
  2. Приложение № 2 Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производство
  3. Приложение № 3 Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки
  4. Приложение № 4 Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки