Процедури по АПК

Решение №01/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Вторник, 11 Януари 2022 15:50

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №01/11.01.2022 г.

Съобщение
за издадено Решение №01/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4099(1)/16.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ ХII-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението