Процедури по АПК

Решение №9/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Петък, 27 Август 2021 10:33

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №9/26.08.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №09/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №12-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 02960.260.89 в местността Дамянец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител: Т. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението