Процедури по АПК

Решение № 10/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Понеделник, 27 Юли 2020 17:01

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №10/27.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в в писмо с изх. №2343(3)/02.07.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за допълнение на инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на оборудване за цех за фасониран материал в УПИ V по плана на с. Места, община Банско, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението