Процедури по АПК

Решение № 12-АПК/2020 г.

Сряда, 15 Юли 2020 10:30

РЕШЕНИЕ № 12-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на Рилска света обител – отдели, подотдели 1069/х, 1081/в, г, е, 1082/а, п, р, 1083/к, 1084/а, 1085/н, о, 1086/ж, р, х, 1087/е, и, 1088/б, в, з, о, п, 1089/н, о, с, 1303/5, 1304/5“

Възложител: РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението