Процедури по АПК

Решение 2/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Сряда, 25 Март 2020 12:00

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 2/23.03.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №910(1)/11.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ІV-1139, кв. 45А по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението