Процедури по АПК

Решение 1/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Понеделник, 24 Февруари 2020 17:00

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 1/20.02.2020 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2000(1)/28.06.2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин за хранителни стоки в имот 047073 в землището на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението