Процедури по АПК

01-АПК/2018 г.

Петък, 19 Януари 2018 11:39

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 01-АПК/20.12.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Започналата процедура по оценка на съвместимост за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя - имот № 105022, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ за „вилно строителство“

Възложител: Васил Праматаров и Снежана Попова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението